แบบทดสอบก่อน – หลังเรียน (Pre-test — Post-test)

หน่วยที่  8

เรื่อง  มารยาทชาวพุทธ

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

มีความรู้ความเข้าใจ  ปฏิบัติมารยาทชาวพุทธได้อย่างถูกต้อง

 

คำชี้แจง         แบบทดสอบเป็นแบบปรนัยเลือกตอบชนิด 4 ตัวเลือก 15 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน

จุดประสงค์ที่ 1 บอกความหมายของมารยาทได้

คำสั่ง            ให้เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียวลงในกระดาษคำตอบ

1.      คำว่า “มารยาท” เกี่ยวข้องกับเรื่องใดมากที่สุด

ก.      ศักดิ์ฐานะ

ข.      ชาติตระกูล

ค.      ความประพฤติ

ง.       หน้าที่การงาน

 

2.      การแสดงอิริยาบถต่าง ๆ ของคนเราเรียกว่าอย่างไร

ก.      มารยาท

ข.      การเคารพ

ค.      การให้เกียรติ

ง.       ความอ่อนน้อมถ่อมตน

 

จุดประสงค์ที่ 2 บอกมารยาทชาวพุทธได้ถูกต้อง

3.      มารยาทชาวพุทธที่เป็นคนไทยหมายถึงอะไร

ก.      มารยาทที่ดีในการปฏิบัติต่อพระสงฆ์

ข.      การสำรวมกายวาจาใจตามหลักของธรรมะ

ค.      กิริยาวาจาเรียบร้อยที่ชาวพุทธพึงปฏิบัติ

ง.       การประพฤติปฏิบัติโดยยึดหลักธรรมเป็นหลัก

4.      ลักษณะสำคัญของมารยาทชาวพุทธคือลักษณะอย่างไร

ก.      เรียบร้อย  เยือกเย็น

ข.      ประนีประนอม  ไม่ก้าวร้าวรุนแรง

ค.      สำรวม  เรียบร้อย  นุ่มนวล  แจ่มใส

ง.       วาจาไพเราะ  และอาการเยือกเย็นมั่นคง

 

 

5.      ข้อใดกล่าวถึงมารยาทชาวพุทธถูกต้องที่สุด

ก.      การแสดงออกทางกายและวาจาที่พึงมีต่อกันในฐานะเป็นชาวพุทธ

ข.      การแสดงออกทางกายและวาจาที่เรียบร้อย  สวยงามที่ชาวพุทธพึงปฏิบัติต่อกัน

ค.      การแสดงออกทางกายและวาจาที่ชาวพุทธพึงแสดงต่อพระสงฆ์ด้วยความเคารพ

ง.       การแสดงออกทางกายและวาจาที่สังคมกำหนดขึ้น  เพื่อควบคุมสมาชิกในสังคมให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย

จุดประสงค์ที่  3

6.      การรับประทานอาหารที่สุภาพต้องปิดปากเคี้ยวเพราะสาเหตุใด

ก.      ป้องกันการกัดลิ้นตนเอง

ข.      ป้องกันอาหารหล่นจากปาก

ค.      ป้องกันผู้เห็นอาหารในปาก

ง.       ป้องกันการไอขึ้นขณะเคี้ยวอาหาร

 

7.      ข้อใดไม่จัดเป็นมารยาทชาวพุทธในการแสดงความเคารพ

ก.      การคำนับ

ข.      การกราบไหว้

ค.      การวันทยาหัตถ์

ง.       การจับมือทักทาย

 

8.      การกราบพระสงฆ์ควรทำอย่างไร

ก.      กราบเบญจางคประดิษฐ์  1  ครั้ง

ข.      กราบเบญจางคประดิษฐ์  3  ครั้ง

ค.      นั่งพับเพียบกราบ  1  ครั้ง  ไม่แบมือ

ง.       นั่งพับเพียบกราบ  3  ครั้ง  แบบเบญจางคประดิษฐ์

 

9.      ข้อความใดกล่าวได้อย่างถูกต้อง

ก.      ผู้ดี  หมายถึงผู้ที่ร่ำรวยและเกิดในตระกูลสูง

ข.      การยืนตามลำพังกับการยืนต่อหน้าผู้ใหญ่มีลักษณะเหมือนกัน

ค.      ความอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ย่อมมีผลดีต่อชีวิตเพราะย่อมได้รับรางวัลตอบแทน

ง.       การแสดงความเคารพให้กิริยาเป็นธรรมชาตินั้นต้องฝึกปฏิบัติเป็นประจำ

 

10.  มารยาทในห้องประชุมนักเรียนจะต้องระมัดระวังมากที่สุดได้แก่สิ่งใด

ก.      มารยาทในการเดินเข้าห้องประชุม

ข.      มารยาทในการรับฟังการประชุม

ค.      มารยาทในการเคารพประธานการประชุม

ง.       มารยาทในการรับฟังบรรยายหรือการอภิปรายในการประชุม

จุดประสงค์ที่ 4 ปฏิบัติมารยาทการนั่ง  การเดิน  การไหว้  และการกราบได้ถูกต้อง

11.  การไหว้เป็นการแสดงความเคารพในโอกาสใด

ก.      เมื่อพบผู้ใหญ่

ข.      เมื่อทักทายกัน

ค.      เมื่อเดินผ่านผู้ใหญ่

ง.       เมื่อคำนับพระมหากษัตริย์

 

12.  การยืนต่อหน้าผู้ใหญ่เน้นลักษณะอาการอย่างไรเป็นสำคัญ

ก.      สำรวมสุภาพอ่อนน้อม

ข.      สำรวมน่ารักและมั่นคง

ค.      สุภาพเรียบร้อยและสง่างาม

ง.       สุภาพมั่นคงและสง่าผ่าเผย

 

13.  การยืนตามลำพังโดยมีท่าทางอย่างไรที่ถือว่าไม่สุภาพมากที่สุด

ก.      ยืนถ่างขาเกินไป

ข.      ยืนมือล้วงกระเป๋า

ค.      ยืนเอามือเท้าสะเอว

ง.       ยืนแขนแนบลำตัวและเกร็ง

 

14.  มารยาทไทยที่ชาวต่างชาติรู้จักมากที่สุดได้แก่สิ่งใด

ก.      การไหว้

ข.      การยืน

ค.      การเดิน

ง.       การรับของ

 

15.  มารยาทในการยืนตามลำพังยึดหลักข้อใดเป็นสำคัญ

ก.      คลายความเมื่อยล้าลง

ข.      ความสะดวกต่อการเคลื่อนไหว

ค.      ความมั่นคงสง่างามของร่างกาย

ง.       ความสุภาพเรียบร้อยและเป็นธรรมชาติ

 

16.  การยืนต่อหน้าผู้ใหญ่เน้นลักษณะอาการอย่างไรเป็นสำคัญ

ก.      สำรวม  สุภาพ  อ่อนน้อม

ข.      สำรวม  น่ารัก  มั่นคง

ค.      สุภาพ  มั่นคง  และสง่าผ่าเผย

ง.       สุภาพ  เรียบร้อย  และสง่างาม

17.  การนั่งเก้าอี้กิริยาข้อใดถือว่าเป็นกิริยาสุภาพ

ก.      มือวางบนหน้าขา

ข.      การนั่งพิงเชิดหน้าขึ้น

ค.      เอนหลังพึงพนักเก้าอี้

ง.       เอาแขนพาดที่เท้าแขน

 

18.  การยืนตามลำพังโดยมีท่าทางอย่างไรที่ถือว่าเราไม่สุภาพมากที่สุด

ก.      ยืนขาถ่างเกินไป

ข.      ยืนล้วงกระเป๋า

ค.      ยืนเอามือเท้าสะเอว

ง.       ยืนแขนแนบลำตัวและเกร็ง

 

19.  การแสดงออกของการกราบเบญจางคประดิษฐ์ส่วนใดที่เป็นการแสดงออกถึงความเคารพอย่างสูงสุด

ก.      หน้าผากจรดพื้น

ข.      การกราบ  3  ครั้ง

ค.      มือแบราบกับพื้น

ง.       เข่าและศอกแนบกับพื้น

 

20.  การกราบบุคคลต่างกับการกราบพระพุทธพระธรรมมากในเรื่องใด

ก.      จำนวนครั้ง  ท่าที่นั่ง

ข.      ท่าที่นั่ง  ลักษณะฝ่ามือ

ค.      ลักษณะของฝ่ามือ  ท่านั่ง  จำนวนครั้ง

ง.       ตำแหน่งที่กราบ ลักษณะฝ่ามือ  จำนวนครั้ง